Χάρτες λαϊκών αγορών
Χθες, Σήμερα, Αύριο
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη,
Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο
Λίστες λαϊκών αγορών
Χθες Σήμερα Αύριο
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη
Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
Αναζήτηση
Ανακοίνωση 11/04/2019
Ημερομηνία: 11/04/2019

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
Ιστοχώρος: http://www.laikesagores.gr Email: info@laikesagores.gr
Ημερ. 10/04/2019

 

ΜΕ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
Κ. ΡΕΝΑΣ ΔΟΥΡΟΥ
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΡΑΞΙΑΣ
ΛΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΘΕΣΗΣ σε 8.000
ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΩΛΗΤΕΣ

 

   Συνάδελφοι,
μετά από αλλεπάλληλες συσκέψεις και συναντήσεις που είχε η Ομοσπονδία,
το τελευταίο διάστημα, για το ζήτημα απόδοσης των θέσεων και άλλων
αιτημάτων που απασχολούσαν όλους τους παραγωγούς Λαϊκών Αγορών
της Χώρας, οφείλουμε να ευχαριστήσουμε τον Γεν. Γραμματέα Εμπορίου

κ. Δ. Αυλωνίτη που έκανε δεκτές τις Προτάσεις μας και ψηφίστηκαν
οι Τροποποιήσεις στο Νόμο 4605|2019 ΦΕΚ 52.

 

   Έτσι δίνεται η δυνατότητα στους Φορείς Λειτουργίας των Λαϊκών
Αγορών να επιλύσουν οριστικά το ζήτημα της τοποθέτησης πωλητών,

οι οποίοι, με βάση στοιχεία που τηρούνται από το φορέα λειτουργίας,
δραστηριοποιούνται επί σειρά ετών σε λαϊκές αγορές, δίχως η θέση

που κατέχουν να τους έχει αποδοθεί με διοικητική πράξη βάσει
του προγενέστερου θεσμικού πλαισίου.

 

   Παράλληλα, στη διαδικασία, προβλέπεται να λάβουν μέρος
και όσοι επιθυμούν βελτίωση της θέσης που κατέχουν.

 

Νόμος 4605|2019 ΦΕΚ 52. Άρθρο 101

“20. Ανάλογα με τον φορέα λειτουργίας της λαϊκής αγοράς, ο οικείος Περιφερειάρχης
δύναται με απόφαση που εκδίδεται εντός έξι (6) μηνών.

α) Να συγκροτεί πενταμελείς επιτροπές, που αποτελούνται από τρία (3) μέλη του φορέα λειτουργίας της λαϊκής αγοράς και ορίζονται από τον Περιφερειάρχη και δύο (2)
Εκπροσώπους των Πωλητών, έναν Παραγωγό και έναν Επαγγελματία,
που υποδεικνύονται από τα Συλλογικά Όργανα των πωλητών κατόπιν πρόσκλησης
του Φορέα Λειτουργίας.

 

β) Να αναθέτει στις επιτροπές της περιπτ. α':
αα) την Καταγραφή των πωλητών με παρουσία στις λαϊκές αγορές που υπάγονται στην  ρμοδιότητα του οικείου φορέα λειτουργίας. Αυτή η καταγραφή περιλαμβάνει τόσο τους πωλητές στους οποίους έχει αποδοθεί θέση με διοικητική πράξη του φορέα λειτουργίας, ΟΣΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΕΧΕΙ ΑΠΟΔΟΘΕΙ ΘΕΣΗ

 

ββ) την καταγραφή των κενών θέσεων και την αρίθμηση αυτών, σε περίπτωση που δεν υπάρχει.

 

γγ) την απόδοση θέσεων σε πωλητές οι οποίοι καταλαμβάνουν θέση με βάση
διοικητική πράξη του φορέα λειτουργίας και επιθυμούν βελτίωση αυτής.

 

δδ) ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΩΛΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ
ΑΠΟΔΕΙΚΝYΕΤΑΙ ΜΕ ΚAΘΕ ΠΡOΣΦΟΡΟ ΤΡOΠΟ ΟΤΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ EΧΟΥΝ ΠΑΡΟΥΣIΑ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ
ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ
δίχως να τους έχει αποδοθεί θέση με διοικητική πράξη του φορέα
λειτουργίας.

 

γγ) ΝΑ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΩΛΗΤΩΝ, ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΘΕΣΕΩΝ.

 

21. Για την απόδοση των θέσεων, σύμφωνα με την παρ. 20, εφαρμόζεται η εξής διαδικασία:

 

α. Με την απόφαση της παρ. 20 ορίζεται προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για όσους πωλητές κατέχουν θέση που τους έχει αποδοθεί με διοικητική πράξη και επιθυμούν βελτίωση αυτής. Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΒΕΛΤΊΩΣΗΣ ΚΑΘΙΣΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΣ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΕΙΧΑΝ ΜΕΧΡΙ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΚΕΝΗ.

 

β. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η επιτροπή της
παρ. 20 καταγράφει τους πωλητές και τις θέσεις που καταλαμβάνουν, καθώς και τις κενές θέσεις στις λαϊκές αγορές που υπάγονται στην αρμοδιότητά της. Ως κενές θέσεις νοούνται:

 

αα. όσες έχουν προκύψει μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος, σύμφωνα με περ. α της παρούσας.

 

ββ. ΟΣΕΣ ΚΑΤΑΛΑΜΒAΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΩΛΗΤΕΣ ΔΙΧΩΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΕΧΕΙ ΑΠΟΔΟΘΕΙ ΘΕΣΗ με διοικητική πράξη του φορέα λειτουργίας και

 

γγ. όσες δεν καταλαμβάνονται από πωλητή.

 

γ. Μετά την ολοκλήρωση της καταγραφής, η επιτροπή της παρ. 20 καταρτίζει προσωρινό πίνακα σύμφωνα με τον Πίνακα Α' του Παραρτήματος Κ' του παρόντος ο οποίος αναρτάται στη λαϊκή αγορά, καθώς και στην ιστοσελίδα του φορέα λειτουργίας. Τυχόν ενστάσεις ποβάλλονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών και την ανάρτηση του πίνακα καταγραφής και εξετάζονται από την ίδια επιτροπή. Μετά την εξέταση των ενστάσεων αναρτάται ο οριστικός πίνακας καταγραφής.

 

δ. Εντός δεκαπέντε ημερών από την ανάρτηση του οριστικού πίνακα καταγραφής, πωλητές οι οποίοι αα) καταλαμβάνουν θέση με βάση διοικητική πράξη του φορέα λειτουργίας ή ββ) έχουν παρουσία σε συγκεκριμένη λαϊκή αγορά δίχως να τους έχει αποδοθεί θέση με διοικητική πράξη του φορέα λειτουργίας, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στην επιτροπή της παρ. 20 για βελτίωση ή απόδοση θέσης αντίστοιχα.

 

ε. Η ΑΙΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΒΕΛΤΊΩΣΗ Ή ΑΠΟΔΟΣΗ ΘΕΣΗΣ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΙΑ ΘΕΣΗ
. Πωλητές που δεν έχουν παρουσία στη συγκεκριμένη λαϊκή αγορά, βάσει στοιχείων του φορέα λειτουργίας, ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.

 

στ. Εάν δεν υποβληθεί καμία αίτηση για βελτίωση ή απόδοση θέσης σύμφωνα με τη,
περιπτ. δ' Ή ΕΑΝ ΔΕΝ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΘΕΣΗ, Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΑΡ. 20 ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΤΟΝ
ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΑΪΚΩΝ
ΑΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ,
σύμφωνα με το υπόδειγμα του πίνακα Δ' του
Παραρτήματος Κ'.

 

ζ. ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΘΕΣΗ, ΑΥΤΗ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΩΛΗΤΗ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΕΙ ΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΜΟΡΙΑ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΡΙΤΗΡΙΑ του Παραρτήματος Ε' διαπιστώνεται από την Επιτροπή με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία του φορέα λειτουργίας της λαϊκής αγοράς. ΩΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΕΤΑΙ, Η ΜΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗ, λογίζεται η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας διενεργείται κλήρωση.

 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
Ιστοχώρος: http://www.laikesagores.gr Email: info@laikesagores.gr

   Συνάδελφοι, σας ενημερώνουμε ότι, στον νόμο 4605|2019
στο άρθρο 46
, ψηφίστηκαν οι Τροπολογίες:

 

 • τις Καταστάσεις διακινούμενων ποσοτήτων του κάθε μήνα, τις γράφουμε συγκεντρωτικά ανά είδος, στο πρώτο πενθήμερο του επόμενου μήνα.

 

 • Στην Αναπλήρωση ή στην Υποβοήθηση, εκτός από το σύζυγο ή τα παιδιά μας,
  μπορούν πλέον και οι γονείς και τα αδέρφια μας.

 

 • Σε περίπτωση παύσης δραστηριοποίησης στις Λ. Αγορές,
  λόγω συνταξιοδότησης, μπορούσαμε να παραχωρήσουμε
  τις θέσεις που κατείχαμε σε ένα απ΄ τα τέκνα ή το σύζυγο
  πλέον μπορούμε, και σε περίπτωση θανάτου ή παραίτησης ή αναπηρίας 67% τουλάχιστον,
  επίσης ορίζεται το διάστημα των 6 μηνών σε περίπτωση θανάτου
  για τις διαδικασίες των νόμιμων κληρονόμων
  .

 

 • Από το Ημερήσιο Ανταποδοτικό Τέλος εκτός από φυσική
  ή άλλη καταστροφή
  απαλλάσσονται οι παραγωγοί οι οποίοι δεν προσέρχονται στις λαϊκές αγορές, λόγω εξάντλησης των αποθεμάτων των προϊόντων τους που οφείλεται στην πώληση αυτών.
  Για το σκοπό αυτόν, ο παραγωγός υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση στον φορέα λειτουργίας της λαϊκής αγοράς όπου δηλώνει την εξάντληση των αποθεμάτων του λόγω πώλησης και δεν έχει δικαίωμα προσέλευσης στη λαϊκή αγορά καθ’ όλο το χρονικό διάστημα που αναγράφεται στην διάρκεια ισχύος της άδειάς του για τα προϊόντα που έχουν εξαντληθεί.

 

 • «9. Οι Εκπρόσωποι των Παραγωγών δύναται να εισηγούνται στην επιτροπή του άρθρου 28 σχετικά με αιτήματα παραγωγών για δραστηριοποίηση σε λαϊκές αγορές, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 32, σχετικά με το ποσοστό υπερκάλυψης είκοσι τοις εκατό (20%) της παρ. 4 του άρθρου 32 και την αμοιβαία αλλαγή θέσεων των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 35».

 

Ο Πρόεδρος
Μόσχος Παντελής

Ο Γενικός Γραμματέας
Δανιήλογλου Χρήστος