Χάρτες λαϊκών αγορών
Χθες, Σήμερα, Αύριο
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη,
Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο
Λίστες λαϊκών αγορών
Χθες Σήμερα Αύριο
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη
Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
Αναζήτηση
Ανακοίνωση 2014/06/30
Ημερομηνία: 02/06/2014

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 
ΘΗΒΩΝ 103, 121 36 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΗΛ: 2105752449 FAX: 2105719474 
Ιστοχώρος: http://www.laikesagores.gr Email: info@laikesagores.gr

 

 

Αθήνα: 30/05/2014

 

ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΦΩΤΙΑ

 

Σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4264|2014 περί “Άσκησης εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις”.

 

Α/Α

Αφορά Λαϊκές Αγορές

Ποσό Προστίμου

1

α) Έλλειψη άδειας

5.000 ευρώ

β) Μη κατοχή αδείας την στιγμή του ελέγχου

1.000 ευρώ

2

Πώληση προϊόντων που δεν αναγράφονται στην άδεια

2.000 ευρώ

3

Αυθαίρετη αλλαγή χώρου

1.000 ευρώ

4

Μη τήρηση ωραρίου

1.000 ευρώ

5

Μη αυτοπρόσωπη προσέλευση

1.000 ευρώ

6

Μη τοποθέτηση ζυγού σε εμφανές σημείο

1.000 ευρώ

7

Μη τοποθέτηση πινακίδων σε κάθε προϊόν με τις ενδείξεις
(τιμή πώλησης, ποιότητας, προέλευσης του προϊόντος)

1.000 ευρώ

8

Μη αναγραφή της αληθούς προέλευσης του προϊόντος

1.000 ευρώ

9

Μη τοποθέτηση ειδικής πινακίδας
(με τον αριθμό της άδειας, το όνομα του κατόχου της άδειας,
και τα λοιπά απαιτούμενα στοιχεία)

1.000 ευρώ

10

Διάθεση προϊόντων τα οποία

α) Δεν συνοδεύονται από τα παραστατικά που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις

5.000 ευρώ

β) Συνοδεύονται από παραστατικά παραποιημένα

γ) Συνοδεύονται από παραστατικά με ανακριβή στοιχεία

11

Χρήση ελαττωματικών ή μη εγκεκριμένων μέτρων, σταθμών και ζυγών, κατά την ζύγιση ή στάθμιση των προϊόντων,
για την με οποιαδήποτε τρόπο παραποίησης της ζύγισης

1.000 ευρώ

12

Αναπλήρωση του πωλητή ή πρόσληψη υπαλλήλου από αυτόν χωρίς την τήρηση των διατάξεων του Ν. 4264|14

1.000 ευρώ

13

Πώληση προϊόντων εκτός του καθορισμένου ωραρίου
της λαϊκής αγοράς

1.000 ευρώ

 

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

 

Σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 4264|2014 περί “Άσκησης εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις”.

 1. Όποιος παρεμποδίζει τον ασκούμενο έλεγχο ή αρνείται με οποιονδήποτε τρόπο να παραδώσει στους αρμόδιους υπαλλήλους κάθε στοιχείο απαραίτητο
  για τη διεξαγωγή του ελέγχου, όπως ιδίως τα παραστατικά εμπορίας
  και διακίνησης,
  τιμωρείται με φυλάκιση.
  Παρεμπόδιση ελέγχου θεωρείται και η απόκρυψη των απαιτούμενων στοιχείων
  ή η παραποίηση των στοιχείων αυτών ή η ψευδής παράθεσή τους.

 

 1. Όποιος χωρίς άδεια ασκεί δραστηριότητα του παρόντος νόμου,
  τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) μηνών.

 

 1. α) Όποιος διαθέτει τρόφιμα μη ασφαλή ή ακατάλληλα για την ανθρώπινη κατανάλωση τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών.
  β) Όποιος διαθέτει τρόφιμα μη ασφαλή ή επιβλαβή για την υγεία
  τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών.
  γ) Όποιος αναμιγνύει παράνομα και πωλεί είδη διαφορετικών ποιοτήτων
  τιμωρείται με φυλάκιση.

 

 1. Όποιος παραποιεί ή νοθεύει άλλα είδη βιοτικής ανάγκης πλην τροφίμων
  ή εν γνώσει του κατέχει προς εμπορία ή πωλεί τέτοια είδη,
  τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών.

 

 1. Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις των άρθρων 13 και 16 (πρόσληψη υπαλλήλου) τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών.

 

 1. Σε περίπτωση που η βεβαίωση της τριμελούς επιτροπής του άρθρου 11
  περιέχει αναληθή ή ανακριβή στοιχεία, καθένα από τα υπογράφοντα μέλη
  τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους.

 

 1. Σε περίπτωση που επιβληθεί πρόστιμο
  περισσότερες από τρεις φορές στον ίδιο αδειούχο,
  εντός τριών (3) ετών,
  η αρμόδια αρχή ανακαλεί οριστικά την άδεια.

 

 1. Αρμόδιες υπηρεσίες για τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος:
  (α) οι υπηρεσίες και τα όργανα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας,
  (β) οι υπηρεσίες και τα όργανα της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας,
  (γ) οι υπηρεσίες και τα όργανα των Περιφερειών,
  (δ) οι υπηρεσίες και τα όργανα των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών και Περιφερειακών Ενοτήτων,
  (ε) οι υπηρεσίες και τα όργανα του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων,
  (στ) οι αρμόδιες υπηρεσίες των δήμων,
  (η) η Ελληνική Αστυνομία,
  (θ) το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) και οι Τελωνειακές Αρχές.