Χάρτες λαϊκών αγορών
Χθες, Σήμερα, Αύριο
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη,
Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο
Λίστες λαϊκών αγορών
Χθες Σήμερα Αύριο
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη
Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
Αναζήτηση
Δελτίο Τύπου 2014/06/02
Ημερομηνία: 02/06/2014

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 
ΘΗΒΩΝ 103, 121 36 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΗΛ: 2105752449 FAX: 2105719474 
Ιστοχώρος: http://www.laikesagores.gr Email: info@laikesagores.gr

 

 Αθήνα: 02/06/2014
Αρι. Πρωτ: 3014
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΠΡΟΣ

:

Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Κ. Χατζηδάκη

 

:

Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ.Θ. Σκορδά

 

 

 

ΘΕΜΑ

:

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΑΠΙΖΟΥΝ
ΑΔΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ”

 

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 40 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118Α/15-05-2014)
από την έναρξη ισχύος του προαναφερόμενου νόμου καταργούνται οι κάτωθι διατάξεις:

α) Τα άρθρα 33 έως 39 του ν. 4177/2013 (Α΄ 173).

β) Το άρθρο 1, εκτός της παραγράφου 12, τα άρθρα 2,5,6,7,
οι υποπεριπτώσεις ββ΄ και γγ΄ της περίπτωσης α΄ του άρθρου 7β,
τα άρθρα 7ε, 7στ και 8α του ν. 2323/1995 (Α΄145).

γ) Τα άρθρα 11 και 14 του ν. 4038/2012 (Α΄ 14).

δ) η περίπτωση 10 της παρ. ΙΑ του άρθρου 210 του ν. 3852/2010 (Α΄87).

ε) Το π.δ. 51/2006 (Α΄ 53). στ) Το π.δ. 254/2005 (Α΄ 307).

ζ) To π.δ. 489/1987 (Α΄ 226). η) To π.δ. 115/2008 (Α΄ 179).

θ) Tο άρθρο 17 του ν. 1023/1980 (Α΄ 47).

ι) Η Κ1−3508/29.11.2011 (Β΄ 3009) μετά την έκδοση της απόφασης 
που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 36.

ια) H υποπαράγραφος Η3 του ν. 4152/2013 (Α΄ 107).

ιβ) Το π.δ. 58/2005 (Α΄ 87). ιγ) Το π.δ. 85/2004 (Α΄ 66).

ιδ) Κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα του παρόντος.

 

Επισημαίνουμε,
ότι σύμφωνα με την κατάργηση όλων των παραπάνω διατάξεων,
δημιουργείται
'ΜΕΙΖΟΝ ΘΕΜΑ στους ΑΓΡΟΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΠΟΥΛΗΣΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ.

 

ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ,
ΑΜΕΣΑ με Τροπολογία το Υπουργείο Ανάπτυξης
να
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ Μεταβατική Διάταξη

 

  • ώστε να λειτουργούν οι υπάρχουσες Τριμελείς Επιτροπές
    στους Δήμους

 

  • και το Δ.Σ. του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών να συνεδριάζει
    με όλες του τις Αρμοδιότητες μέχρι την μεταφορά του
    στην Περιφέρεια Αττικής
    .

 

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. 

  

Ο Πρόεδρος

Μόσχος Παντελής

Ο Γενικός Γραμματέας

Δανιήλογλου Χρήστος