` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν την ημέρα Σάββατο στην οδό Ισιόδου | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
την ημέρα Σάββατο στην οδό Ισιόδου

Σάββατο

Περιοχή Γαργητός (Γέρακας)
Οδός Ισιόδου  από 12/07/2021 έως 14/01/2022