` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν στην οδό Νεωρίων | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
στην οδό Νεωρίων

Τρίτη

Περιοχή Αμπελάκια
Οδός Νεωρίων  (Μόνιμη)